Privacy Statement

Privacy Statement Cirkel Ede

1. Introductie

Schaakvereniging De Cirkel (de “Vereniging“) is de beheerder van de website https://www.decirkelede.nl/. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden, de bezoekers van haar website, en andere betrokkenen. Persoonsgegevens van leden, bezoekers, en andere betrokkenen worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende inschrijfformulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •  het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
  i. om contact met u te kunnen opnemen;
  ii. om u informatie te sturen;
  iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
  iv. het bijhouden en publiceren van uitslagen en standen;
 • het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB“).
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de overkoepelende regionale bond en de KNSB.
Uw naam en foto kunnen worden opgenomen in openbare nieuwsberichten en op onze eigen website.

Beheer van persoonsgegevens binnen de Vereniging: Alle jeugdtrainers hebben toegang tot alle verzamelde persoonsgegevens van alle jeugdleden. Alle bestuursleden hebben toegang tot alle verzamelde persoonsgegevens van alle deelnemers (leden en niet-leden). Anderen krijgen uitsluitend toegang tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie, denk bijv. aan teamleiders en organisatoren van activiteiten die open staan voor niet-leden. Op het publieke deel van de verenigingswebsite worden de namen en telefoonnummers van bestuursleden gepubliceerd, van andere betrokkene worden nooit adres- of contactgegevens gepubliceerd.
Wanneer een nieuwe persoon toegang krijgt tot persoonsgegevens, bijv. doordat hij/zij toetreedt tot het bestuur, wordt van hem gevraagd (opnieuw) kennis te nemen van dit privacyreglement.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang ontzeggen tot verenigingsactiviteiten, en de gebruikersnaam-beschermde delen van de website.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens bewaard, om u in de toekomst uit te kunnen nodigen voor bijv. reünies of jubileumactiviteiten.
Van alle bewaarde persoonsgegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt.
Op het publieke deel van de verenigingswebsite komen persoonsgegevens voor in teksten en beeldmateriaal, het gaat dan met name om persoonsnamen of -foto’s in nieuwsfeiten. Zulke teksten en beeldmateriaal worden na maximaal twee jaar verwijderd. Namen van kampioenen blijven wel voor onbepaalde tijd vermeld.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
U heeft het recht te vragen om beperkingen in het verstrekken van uw persoonsgegevens en/of beeldmateriaal in bijv. nieuwsberichten of aan de overkoepelende regionale bond en de KNSB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken bij de secretaris.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Ook kunt u uw gegevens en beeldmateriaal van de website laten verwijderen.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Veranderingen in dit privacyreglement, welke niet in strijd zijn met de statuten, kunnen alleen door de algemene ledenvergadering worden aangebracht met ten minste twee/derde van de aanwezige stemmen.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacyreglement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.