Wedstrijdreglement

Op de Algemene Leden Vergadering van 1 september 2020 is onderstaand herziene wedstrijdreglement vastgesteld.

Wedstrijdreglement competities van schaakvereniging De Cirkel

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 Art. 1 

De schaakcompetities van SV De Cirkel kent de volgende onderdelen:

 • Interne competitie gebaseerd op het Keizersysteem.
 • Een bekertoernooi.
 • Een snelschaaktoernooi.
 • Deze competities worden uitsluitend gespeeld op de clubavonden in het clubge­bouw.
 • In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider toestemming geven elders te spelen.
 • Deelname aan de door de OSBO georganiseerde externe competities.

Art. 1.1

De te behalen persoonlijke titels zijn:

 • Algemeen schaakkampioen SV De Cirkel.
 • Algemeen Bekerwinnaar SV De Cirkel.
 • Algemeen Snel schaakkampioen SV De Cirkel.
 • Runner-up trofee: snelst stijgende speler op de ranglijst over het hele seizoen t.o.v. voorgaand seizoen.
 • Ratingtrofee: snelst stijgende speler op de ratinglijst over het hele seizoen t.o.v. voorgaand seizoen.
 • Topscorer over alle ingeschreven OSBO-teams.

NB: Voor de te behalen prijzen zijn voorwaarden gesteld:

 • Voor het winnen van de runner-up of ratingtrofee moet men zowel in het voorgaande seizoen als in het huidige seizoen minimaal 2/3 maal aan de interne competitie hebben deelgenomen. Vrijstelling voor externe competitie, bekerwedstrijden en/of deelname aan massakamp worden hieraan toegevoegd.
 • Voor het winnen van de beker van externe competitie(s) is de percentueel hoogste score bepalend, waarbij een minimum van 2/3 partijen gespeeld moet zijn.
 • Als een speler voor meerdere teams is uitgekomen tellen alle partijen mee.
 • Bij gelijk eindigen gaat de beker naar de speler die gemiddeld aan het hoogste bord in het hoogste team heeft gespeeld.
 • Het snelschaaktoernooi (Open Hof bokaal) kan alleen door een lid van de SV De Cirkel worden gewonnen.
 • Bij gelijk eindigen in de strijd om de Runner-up dan wel Ratingtrofee wint de speler welke bij aanvang van de competitie het laagste (bijvoorbeeld 10 gaat voor 11) startgetal met zich meedraagt.

Art. 1.2

De algemene leiding van de in art 1 bedoelde competities berust bij de wedstrijdleider. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en beslist in geschil­len en onvoorziene gevallen, welke zich voordoen.

 Art. 1.3

De organisatie en uitvoering van de competities kan gedelegeerd worden aan een competitieleider. Deze behartigt onder eindverantwoordelijkheid van de wedstrijdleider, de wekelijkse gang van zaken over de competities (afmelden, programmering, ranglijst).

Art. 1.4

Tegen een door de wedstrijdleider op grond van artikel 2.1 genomen besluit staat voor de belanghebbende(n) beroep open bij het bestuur van de SV De Cirkel.

 Art. 1.5

Een beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed, binnen 14 dagen na de beslissing van de wedstrijdleider worden ingediend bij de secretaris van de vereniging, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan de wedstrijdleider.

 Art. 1.6

Het bestuur doet binnen drie weken na ontvangst van het beroepschrift, eventueel nadat betrokkene is gehoord, een schrifte­lijk gemotiveerde uitspraak. Bestuursleden, die partij zijn in de voorgelegde kwestie nemen geen deel aan de besluitvorming. De uitspraak is voor allen bindend.

 Art. 1.7

De aanvang van de clubavond voor senioren is gesteld op een tijdstip na 20.00 uur. Ten behoeve van de indeling is het noodzakelijk dat de deelnemers zich uiterlijk op de maandagavond voorafgaande aan de speelavond voor 20.00 uur afmelden

Dit kan als volgt:

 1. Op de clubavond door aantekening op de absentielijst voor de komende week/weken;
 2. Via het e-mailadres: wedstrijdleiderdecirkel@gmail.com

De aanvang van de partijen is gesteld op uiterlijk 20.15 uur. Indien een speler om 21.00 uur zijn eerste zet nog niet heeft uitgevoerd, wordt de partij reglementair als verloren beschouwd. Zijn beide spelers niet aanwezig worden zij geacht zonder kennisgeving afwezig te zijn.

 Art. 1.8

In het algemeen gaat de wedstrijdleider ervan uit de spelers onderling in redelijkheid met elkaar omgaan tijdens de partij. De deelnemers aan een der competities zullen zich niet schuldig maken aan enige vorm van competitievervalsing. Het functioneren van de wedstrijdleider dient als toegevoegd te worden gezien en niet als vervangend. Als wordt geconstateerd dat het hiervoor beschrevene niet het geval is, kan door de wedstrijdleider gestraft worden en zelfs leiden tot verlies van een partij en in extreme gevallen tot uitsluiting van een deelneming aan de betreffende competitie. In schaaktechnisch opzicht zijn de bepalingen opgenomen in het FIDE-reglement daarbij bepalend tenzij in dit reglement daarvoor een afwijkende bepaling is opgenomen.

 Art 1.9

De wedstrijdleider heeft het recht om in uitzonderlijke situaties af te wijken van het hiervoor gestelde. Zaken die niet geregeld zijn in dit reglement worden overgelaten aan de beslissing van de wedstrijdleider, met dien verstande dat hij er hierna wel een regeling voor opstelt. De wedstrijdleider (en eventueel zijn aangewezen vervanger) is de enige die de stand van een competitie evenals de status (wel of niet deelnemen) van spelers reglementair bijhoudt.

Art. 2.1

Het speeltempo voor partijen tussen senioren is 1 uur en 40 minuten plus 10 seconden per zet erbij per persoon per partij. Jeugdleden die de leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt hebben kunnen recht doen op een aangepast speeltempo. Dat kan zijn 55 minuten plus 10 seconden per zet erbij. Is sprake van een onevenredig hoog schaakniveau tot de leeftijd van 17 jaar, kan de wedstrijdleider of zijn vervanger de speeltijd in overleg met betrokkenen aanpassen. In dat geval is 70 minuten plus 10 seconden per zet erbij van toepassing. Dit speeltempo zal in overleg tussen de wedstrijdleider en (jeugd)-speler worden vastgelegd en voor aanvang van het seizoen aan de overige leden kenbaar gemaakt worden. Uitgangspunt is dat een partij tussen een jeugdlid en een senior lid minimaal 55 minuten plus 10 seconden per zet per persoon bestrijkt. In zoverre niet anders bepaald genieten jeugdspelers dezelfde status als seniorspelers. In bijzonder gevallen kan ook voor een seniorspeler een aangepast tempo worden bepaald. Met een minimumduur van 55 minuten plus 10 seconden per zet per persoon.

 Art. 2.2

In overeenstemming met de FIDE-regels is het volgende bepaald:

Noteren van zetten is verplicht.

Deze verplichting geldt echter niet meer met 5 minuten of minder op de klok. De wedstrijdleider is gerechtigd op grond van hem moverende redenen een speler dispensatie te geven om te noteren. Dit wordt door de wedstrijdleider aan de overige spelers medegedeeld.

Hoofdstuk 3: De interne competitie

Art. 3.1

Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB.

 Art. 3.2

Alle competitiewedstrijden dienen met wedstrijdklokken te worden gespeeld. Het speeltempo is geregeld in artikel 2.1.  De speler die het eerst door zijn vlag gaat heeft de partij verloren, tenzij de KNSB / FIDE reglementen zich hiertegen verzetten.

Art. 3.3

De uitslag van een gespeelde partij dient direct na afloop door de witspeler op het uitslagenformulier te worden ingevuld. De zwartspeler ruimt de schaakstukken op en controleert of de uitslag is genoteerd. Wanneer geen uitslag is vermeld, is de partij voor beide spelers reglementair verloren. Is opruimen wegens externe omstandigheden niet gewenst wordt dit door de wedstrijdleider voordat de speelronde begint aangegeven.

 Art. 3.4

De wedstrijdleider gaat er bij het samenstellen van het programma vanuit, dat alle deelnemers aanwezig zijn. Als men zonder bericht maar door overmacht afwezig is, dient men onder vermelding van reden of oorzaak dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee dagen na de betrokken speelavond aan de wedstrijdleider te melden of te doen melden. Dit kan, zulks ter beoordeling van de wedstrijdlei­der, met terugwerkende kracht als een bericht van verhindering worden beschouwd. Mocht dit het geval zijn wordt de partij als een externe partij in het Keizersysteem meegeteld. Ook de kleurverdeling blijft daarin van kracht voor de wel aanwezige speler. De niet aanwezige speler krijgt op basis van het oordeel van de wedstrijdleider dan 1/3 van zijn punten (afwezigheid) toegekend.

Art. 3.5

Indien een speler op een speelavond onreglementair afwezig is, zal deze speler voor volgende avonden als niet gemeld afwezig worden beschouwd, tot dat hij de wedstrijdleider heeft bericht weer op reglementaire wijze aan de interne competitie te willen meedoen.

Art. 3.6

Als een speler voor een tweede keer in een seizoen zonder bericht van verhindering afwezig is, moet die speler elke keer wanneer hij een wedstrijd wil spelen, dit uiterlijk 24 uur (dus maandagavond 20.00 uur) van tevoren aan de wedstrijdleider melden. Blijft hij ook na aanmelden nog een keer afwezig, dan wordt zijn deelname aan de competitie reglemen­tair beëindigd. Hij wordt niet meer ingedeeld. Bezwaar maken tegen dit besluit van de wedstrijdleider kan met redenen omkleed binnen zeven dagen nadat betrokkene het besluit schriftelijk (e-mail) is medegedeeld bij de secretaris van de schaakvereniging De Cirkel. Het bestuur is verplicht binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift het betrokken lid definitief te berichten wat het eindoordeel is. Ongeacht het eindoordeel is terugbetaling van de contributie niet aan de orde. Tenzij het bestuur daarover een ander oordeel geeft.

Art. 3.7

Het wedstrijdprogramma wordt vastgesteld aan de hand van de ranglijst. Beginnend bovenaan de ranglijst speelt elke speler tegen de op de ranglijst meest nabij staande speler. Bij de indeling wordt gebruik gemaakt van het ter beschikking staande indelingsprogramma Keizersysteem. Uitzondering hierop zijn de eerste twee speelronden. Daarin zal indeling handmatig geschieden. De nummer 1 speelt bijvoorbeeld tegen de nummer 20, enz. Op deze wijze wordt bereikt dat de ranglijst een weergave wordt van de onderlinge speelsterkte. Deze regeling geldt ook voor nieuwe leden, waarvan de speelsterkte op basis van ervaringsgegevens of inschatting kan worden vastgesteld.

 Art. 3.8

Bij een oneven aantal spelers is de volgende regeling van kracht: De speler die het laagst staat op de ranglijst en nog niet vrij is geweest heeft een vrije dus oneven avond. Uitzondering op de algemene regel is een nieuw lid. Deze is de eerste vijf speelavonden niet vrij.

Men kan geen tweede vrije avond krijgen voordat alle overige spelers aan de beurt zijn geweest. Indien een speler externe en/of bekerverplichtingen heeft wordt dit als oneven aangemerkt.

Art. 3.9

Een speler kan niet dezelfde tegenstander ontmoeten alvorens er weer acht ronden zijn gespeeld. In de negende ronde kan men dus de tegenstander uit ronde 1 weer ontmoeten, maar dan met verwisselde kleuren! Spelers ontmoeten elkaar gedurende de competitie maximaal 4x per seizoen.

Art. 3.10

Voor alle spelers wordt zoveel mogelijk een gelijke verdeling tussen het aantal met wit en het aantal met zwart gespeelde partijen aangehouden. In de eerste ronde wordt handmatig ingedeeld. Dat betekent dat de nummer 1 van de dan actuele ranglijst met zwart begint. Nummer twee met wit, enz. In de tweede ronde wordt de kleurverdeling zoveel mogelijk aangepast aan de paring.

 Art. 3.11

In het geval van gelijke kleurverdeling wordt kleur verwisseling t.o.v. de laatst gespeelde partij toegepast. Als kleur verwisseling niet mogelijk is, speelt de laagst geplaatste speler altijd met wit. Het kleursaldo is vastgesteld op 2. Er kan maximaal 4x met dezelfde kleur achter elkaar worden gespeeld

Art. 3.12

De tweede en volgende ontmoeting tussen dezelfde spelers wordt altijd gespeeld met verwisselde kleuren.

 Art. 3.13

Aan iedere plaats op de beginranglijst wordt een vanaf de bovenste plaats steeds met een punt afnemend vast waarderingsgetal toegekend. De eerste plaats heeft een vast begin waarderingsgetal van anderhalf keer het aantal deelnemers. Er kan ten behoeve van het inschalen van nieuwe spelers een (kleine) marge worden ingebouwd. De tweede plaats en volgend loopt met 1 punt af. Na elke gespeelde ronde vindt een herwaardering plaats. Na 5 gespeelde ronden vervalt de start waardering om de effecten met de inschaling ten opzichte van het voorgaande seizoen te minimaliseren.

Art. 3.14

De waardering van de uitslag van een partij is afhankelijk van de sterkte van de tegenstander.
Het aantal toe te kennen punten bedraagt:

 1. Voor een gewonnen partij: evenveel als het waarderingsgetal van de tegenstander.
 2. Voor een remise: evenveel als de helft van het waarderingsgetal van de tegenstander.
 3. Voor een verloren partij: geen punten.
 4. Afwezig met tijdig bericht van verhindering: 33,3% van het bij de ranglijstpositie behorende waarderingsgetal.
 5. Afwezigheid zonder tijdig bericht van verhindering: geen punten.
 6. Voor een vrije avond bij een oneven aantal spelers dan wel externe competitie en/of bekerverplichtingen: 66,67% van het bij de ranglijst positie behorende waarderingsgetal.

Art. 3.15

Na elke speelavond wordt een ranglijst bepaald op basis van het al behaalde puntentotaal vermeerderd met de op de speelavonden behaalde punten. In de ranglijst worden alle spelers vermeld die een of meerdere wedstrijden hebben gespeeld. Degene die aan het einde van de interne competitie op de eerste plaats staat, is de clubkampioen van het betreffende seizoen. Bij gelijk eindigen beslist het onderling resultaat. Is dat gelijk wordt er beslist op procentueel resultaat. Is ook dat gelijk wordt de beslissing verkregen door het spelen van twee snelschaakpartijen; De speelduur is 5 minuten per persoon. Er wordt geloot wie met wit of zwart begint. Eindigen ook deze partijen gelijk, wordt een derde en volgende partij gespeeld, net zo lang tot de beslissing is gevallen. Er wordt geloot wie met wit of zwart begint. Met ingang van de derde en eventueel volgende partijen heeft de witspeler 5 minuten en de zwartspeler 6 minuten.

Na elke speelronde vindt een herwaardering plaats. Na de laatste speelronde vindt een iteratieve berekening plaats. Deze is bepalend voor de eindstand van een schaakseizoen.

Indien aan het einde van het seizoen door onvoorziene omstandigheden minder dan de twee derde van het aantal vooraf vastgestelde speelronden daadwerkelijk is gespeeld worden er geen consequenties verbonden aan de eindstand (er wordt geen clubkampioen, winnaar van de runner/up cup en winnaar van de rating trofee aangewezen en er kunnen aan de eindstand geen rechten worden ontleend voor plaatsing in externe teams).

Art. 3.16

Nieuwe spelers kunnen gedurende het gehele seizoen worden ingepast.  Ze worden ingepast in de ranglijst op basis van bekende dan wel veronderstelde speelsterkte. Is geen schaakrating bekend of speelsterkte wordt uitgegaan van rating van 1300. Spelers die de interne competitie verlaten blijven in de ranglijst gehandhaafd.

Hoofdstuk 4: Bekercompetitie

Art. 4.1

Het bekertoernooi is een knock-out competitie met vrije inschrijving.

Art. 4.2

Op basis van het aantal deelnemers worden voorronden gespeeld om te komen tot twee of meer finalisten. Wanneer in de beginfase het aantal deelnemers oneven zijn, dan is de regerende bekerhouder in de eerste ronde vrijgesteld van deelname en dus oneven. Mocht dit niet van toepassing zijn dan zal er worden geloot.

Art. 4.3

De wedstrijd paring geschiedt door een vrije loting. De loting zal met uitzondering van de finaleronde minimaal twee weken van tevoren geschieden en aan de deelnemers bekend worden gemaakt.

Art. 4.4

Na de eerste ronde betekent niet aanwezig zijn automatische uitschakeling, tenzij men in overleg met de tegenstander en wedstrijdleider een regeling kan treffen op een andere clubavond te spelen.

Art. 4.5

De speelduur is maximaal 40 minuten en 10 seconden bijgevoegde tijd per zet per persoon per partij. De eerstgenoemde speler begint met wit en speelt de tweede partij met zwart. Bij een gelijke eindstand wordt de beslissing verkregen door het spelen van snelschaakpartijen; De speelduur is 5 minuten per persoon. Ook hier worden twee partijen gespeeld waarbij de speler die de oorspronkelijke partijen met zwart eindigde nu met wit begint. Eindigen ook deze partijen gelijk, wordt een derde en volgende partij gespeeld, net zo lang tot de beslissing is gevallen. Er wordt geloot wie de derde snelschaakpartij met wit of zwart begint. Met ingang van de derde en eventueel volgende partijen heeft de witspeler 5 minuten en de zwartspeler 6 minuten.

Hoofdstuk 5: Snel schaak kampioenschap – Open Hof bokaal

Art. 5.1

De snel schaak competitie wordt, tenzij de agenda of omstandigheden dit onmogelijk maakt, op de laatste dinsdag van december waarop De Open Hof beschikbaar, is gespeeld. Naast de eerste prijs (Open Hof Bokaal) zijn er prijzen in natura beschikbaar. Het speeltempo is 5 minuten per persoon.

Art. 5.2

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden enige voorronden gespeeld. Dit om te komen tot finalegroepen met maximaal 6 spelers.

Art. 5.3

De groepsindeling komt als volgt tot stand: In ronde 1 krijgt elke deelnemer een lotnummer toegewezen welke bepaald in welke groep en op welk nummer men wordt ingedeeld. De volgende ronde worden ingedeeld op basis van de eerder behaalde punten, waarbij spelers met een gelijk aantal punten een nieuwe groep vormen.  Bij deze nieuwe groepsindeling zal zo mogelijk worden vermeden dat spelers die elkaar in de voorgaande ronde hebben ontmoet weer bij elkaar worden ingedeeld. Ook zal indien mogelijk de kleurverdeling zwart/wit zo optimaal mogelijk worden gepland.

Art. 5.4

De winnaar van de Open Hof Bokaal wordt die speler die in de hoofdgroep de meeste punten behaald. Bij een gelijke eindstand beslist het onderlinge resultaat in de hoofdgroep. Geeft die uitslag ook geen beslissing, wordt het resultaat van de totale voorronde beslissend. In het ultieme geval dat ook dat gelijk is, beslist het aantal punten behaalt tot en met de voorlaatste voorronde enz. Geeft ook dit geen resultaat, dan beslist het lot. Winnaar van de Open Hof Bokaal kan alleen een lid van de SV De Cirkel worden. Deelname staat vrij voor ook niet Cirkel leden.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Art. 6.1

Het hoorbaar afgaan van een elektronisch (communicatie) apparaat, hierna te noemen ‘hulpmiddel’, wordt bestraft met het in mindering brengen van de helft van de resterende speeltijd, met een maximum van 10 minuten, bij de speler wiens hulpmiddel is afgegaan. Het voor de tweede maal hoorbaar afgaan van een hulpmiddel bij dezelfde speler wordt bestraft met het verloren verklaren van de partij. Tijdens de verschillende competities wordt er van uitgegaan dat hulpmiddelen niet als informatiebron worden gebruikt! Als een speler tijdens zijn partij betrapt wordt op het gebruik van een hulpmiddel ten behoeve van het schaken, wordt deze partij direct verloren verklaard voor de speler. De speler dient de speelzaal direct te verlaten. De speler wordt voor zes speelweken geschorst voor deelname aan de verschillende competities. In dat geval wordt het puntenaantal van de speler bevroren. De weken waarin niet wordt gespeeld worden beschouwd als onreglementair afwezig: nulpunten. Betreft het een bekerwedstrijd wordt de speler geschrapt voor verdere deelname dat seizoen. De schorsing wordt in voorkomend geval uitgezeten in de interne competitie.

Het besluit van de wedstrijdleider is een bestuursbesluit. Mocht een lid het genomen besluit aanvechten zal het bestuur gehoord hebbende alle betrokkenen (lid en wedstrijdleider) een definitief besluit nemen over het wel of niet terecht zijn van het schorsingsbesluit. In voorkomend geval wordt het betrokken lid in afwachting van een definitief oordeel in ieder geval de eerstvolgende week niet ingedeeld. Het bezwaarschrift van een lid moet binnen tien dagen na ontvangst door het bestuur worden beantwoord. Ter wille van de bereikbaarheid is geluidloze trilstand van het hulpmiddel toegestaan. In bijzondere gevallen kan door de wedstrijdleider de bereikbaarheid via een hulpmiddel met geluid worden toegestaan. Dit wordt vooraf aan de aanwezigen bekend gemaakt (zonder reden te vermelden).

Art. 6.2.

In tegenstelling tot het FIDE-reglement wordt het niet om uiterlijk 20.15 uur achter het bord plaatsnemen niet bestraft (artikel 1.8 is wel van toepassing).

Art. 6.3

Alle verdere voorkomende situaties, geschillen, enz., waarin dit reglement niet voorziet, zijn ter beoordeling van de wedstrijdleider en bestuur.

 

Vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van schaakvereniging De Cirkel

d.d. 1 september 2020

bestuur SV De Cirkel

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 6 –

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.